ikona koszyka

Koszyk


Rejestracja


Moje konto

Regulamin


1. Postanowienia ogólne

a) Poniższy regulamin stanowi formę umowy pomiędzy Drukarnią Kwadrat a Użytkownikiem korzystającym ze sklepu internetowego www.kwadratdruk.pl

b) Usługi poligraficzne świadczone za pośrednictwem sklepu internetowego realizowane są przez firmę Drukarnia Kwadrat z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Lwowska 218b.

c) Właścicielem sklepu internetowego www.kwadratdruk.pl jest Drukarnia Kwadrat s.c., ul. Lwowska 218b, 33-300 Kraków, NIP: 734-00-39-619.

d) Warunki Regulaminu określają w sposób wyczerpujący prawa i obowiązki Użytkownika Sklepu dotyczące usług świadczonych przez Drukarnię za pośrednictwem sklepu internetowego.

e) Usługi polegają na wykonywaniu zleceń poligraficznych (drukowanie, introligatornia) według plików przesłanych przez Użytkownika oraz dodatkowych danych dostarczonych za pośrednictwem sklepu internetowego przez Użytkownika.

 

2. Definicje

Drukarnia – Drukarnia Kwadrat s.c., administrator i właściciel Sklepu internetowego z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Lwowska 218b

Sklep internetowy – sklep internetowy drukarni działający pod adresem: www.kwadratdruk.pl, w którym można złożyć Zamówienie

Użytkownik – Osoba korzystająca z usług Drukarni za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Zamówienie – zlecenie wykonania usługi druku określonego produktu wraz z wykończeniem introligatorskim, składane przez Użytkownika, przy pomocy narzędzi oferowanych przez Sklep internetowy.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-23, poza dniami na które przypada święto państwowe wskazane w art. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z dnia 19 stycznia 1951 r.).

Konto – prowadzony przez Administratora panel użytkownika pod unikalną nazwą (login / email użytkownika), będący zbiorem jego zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika o jego zamówieniach i wszelkich działaniach w ramach Systemu.

 

3. Warunki korzystania ze sklepu internetowego.

a) Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza, że akceptują Państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

b) Ze sklepu mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy, tj. posiadający konto założone w Sklepie internetowym.

c) Aby dokonać rejestracji w sklepie internetowym, należy wypełnić formularz rejestracyjny, tworząc konto Użytkownika.

d) Konto Użytkownika w Sklepie internetowym może zostać usunięte przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.

e) Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Użytkownika oraz wszystkich danych dotyczących zleceń Użytkownika, którego konto zostało usunięte przez czas wymagany zgodnie z przepisami rachunkowo - podatkowymi.

f) Dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta w systemie kwadratdruk można zmienić zgłaszając pisemną prośbę na adres drukarniakwadrat@gmail.com

3.1  Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

b) korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

4. Zamówienia i ich realizacja.

a) Zamówień w sklepie internetowym może dokonać tylko i wyłącznie Użytkownik posiadający założone konto w Sklepie Internetowym.

b) Złożenie zamówienia następuje:

 • - poprzez wybór i kliknięcie ikony „dodaj do koszyka” przy produktach oferowanych w sklepie internetowym, a następnie przejściu do koszyka i kliknięcia przycisku "dalej"
 • - poprzez uruchomienie aktywnego linku „zamów” w otrzymanej kalkulacji lub panelu Użytkownika.

c) Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji przez Drukarnię, jeśli spełnione są poniższe warunki:

 • - zamówienie zawiera niezbędne dane do jego realizacji
 • - pliki wgrane (przesłane) przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia spełniają wymogi techniczne określone na stronie www.kwadratdruk.pl
 • - zweryfikowano płatności zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.

d) Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu przekazania Zamówienia do dnia wysyłki zamówienia, o czym Klient jest informowany potwierdzeniem mailowym. Warunkiem przekazania Zamówienia do realizacji jest spełnienie warunków opisanych w pkt.4.c

e) W przypadku zamówień niestandardowych, spoza oferty Sklepu internetowego, termin realizacji ustalany jest indywidualnie.

f) Zamówienia w Sklepie internetowym przyjmowane są 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Zamówienia złożone do godziny 13:00, spełniające określone wyżej warunki, przekazywane są do realizacji tego samego dnia. Zamówienia złożone po godzinie 13:00 są przekazywane do realizacji następnego dnia.

g) Zamówienia nieopłacone, niespełniające określonych niniejszym regulaminem wymogów oraz pozbawione plików do druku, będą anulowane i usuwane z systemu w ciągu 14 dni.

h) Anulowanie opłaconego Zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji nie jest możliwe.

i) Wykonane w oparciu o Zamówienie produkty, które miały być dostarczone do Użytkownika „za pobraniem” (tj. za pobraniem płatności w dacie dostawy przez kuriera), a które na skutek odmowy ich podjęcia przez Użytkownika , nie zostały dostarczone, oczekiwać będą na ich osobisty odbiór przez Użytkownika w siedzibie Drukarni (ul. Lwowska 218b, Nowy Sącz) przez okres 30 dni, co nie zmienia faktu, że Drukarnia może w każdym czasie podjąć działania zmierzające do realizacji przysługujących jej roszczeń (w szczególności o zapłatę) w stosunku do Użytkownika.

 

5. Płatności.

a) Użytkownicy dokonujący zakupów w Sklepie internetowym mogą skorzystać z poniżej opisanych sposobów płatności.

b) Klienci nowi, niezweryfikowani lub bez przyznanego kredytu kupieckiego mogą zrealizować płatność:

 • - Poprzez przelew na konto Drukarni Kwadrat na podstawie wystawionej i otrzymanej mailowo faktury proforma. Zlecenie trafia do realizacji dopiero w momencie zaksięgowania kwoty (przeważnie w ciągu 48 godzin od momentu wykonania przelewu. Czas ten może być przyspieszony poprzez przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mailowy: drukarniakwadrat@gmail.com)

Konto Bankowe Drukarni:

PKO 53 1020 3453 0000 8602 0061 2176

c) Stali Klienci, tj, tacy, którzy posiadają pozytywną historię współpracy (co najmniej 3 płatności uregulowane w terminie i zarazem żadnych zaległości płatniczych) oraz zostali zweryfikowani w nowym systemie i potwierdzono przyznany im kredyt kupiecki oraz odroczony termin płatności - realizują zamówienia na ustalonych indywidualnie zasadach płatności.

d) Faktury:

 • - Jeżeli imię i nazwisko osoby odbierającej oraz firma są takie same jak dane do faktury to faktura wysyłana jest automatycznie z paczką na adres dostawy.
 • - Jeżeli imię i nazwisko osoby odbierającej oraz firma są różne w stosunku do danych do faktury to faktura zostanie wysłana pocztą na adres rejestracyjny (wpisany w polu danych do faktury).
 • - Faktury są wystawiane w momencie pakowania towaru.

e) Istnieje możliwość odbioru Prac w siedzibie Drukarni, pod warunkiem wskazania takiego sposobu odbioru przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia.

 

6. Reklamacje.

a) Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu produktu w przypadku stwierdzenia:

 • niezgodności produktu ze złożonym Zamówieniem lub,
 • uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w trakcie transportu, pod warunkiem, że produkt zostanie zbadany w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w chwili dostawy, a wystąpienie uszkodzeń zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Użytkownika oraz przedstawiciela firmy kurierskiej.

b) Użytkownik akceptuje fakt, iż podstawą reklamacji nie może być treść merytoryczna produktów, ani inne błędy w plikach przesłanych przez Użytkownika. Drukarnia nie dokonuje korekt w przesłanych przez Klienta materiałach do druku.

c) Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w wyglądzie produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu internetowego, które to różnice mogą wynikać z indywidualnych ustawień (parametrów) komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.).

d) W przypadku zaistnienia podstaw do złożenia reklamacji, Użytkownik powinien odesłać produkty do Drukarni na adres: Drukarnia Kwadrat z siedzibą ul. Lwowska 218b, 33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem „reklamacja w ramach sklepu internetowego”.

e) Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał rachunku (faktury lub paragonu), a jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzenia produktów w trakcie transportu – także oryginał protokołu podpisanego przez Użytkownika oraz przedstawiciela firmy kurierskiej.

f) Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej oraz powinna zawierać dokładny opis kwestii krórej dotyczy oraz zakres żądania reklamacyjnego.

g) Termin składania reklamacji wynosi 7 dni od momentu otrzymania produktów przez Klienta. Reklamacje zgłaszane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

h) Reklamacje nie spełniające podanej procedury będą rozpatrywane negatywnie.

i) Drukarnia rozpatruje złożone reklamacje w terminie 14 dni.

j) W przypadku reklamacji dotyczących opóźnienia w dostawie z winy firmy kurierskiej, należy odnotować fakt opóźnienia na liście przewozowym w momencie odbioru przesyłki od kuriera, wpisując czytelnie datę, godzinę i przyczynę opóźnienia. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki opóźnionej, jest ona zwracana do Drukarni, a koszt tej operacji ponosi Użytkownik chyba, że firma kurierska odstąpi od pobrani kosztów od Drukarni.

k) Reklamacje dotyczące wykonania usługi kurierskiej rozpatrywane są w oparciu o regulamin świadczenia usług danej firmy kurierskiej.

l) W przypadku uznania reklamacji i postanowieniu o zwrocie kosztów, wysokość zwrotu nie może przekroczyć wartości danego zamówienia. Zwrot całej całości kosztów jest możliwy wyłącznie po zwrocie całości zamawianego nakładu.

 

7.Materiały do druku (pliki).

a)Drukarnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści materiałów przesłanych przez Użytkownika do druku.

b)Drukarnia nie dokonuje korekt w otrzymanych do druku materiałach.

c)Pliki przesyłane do druku winny być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi przez Drukarnię. Warunki techniczne przygotowania plików dostępne są na stronie www.kwadratdruk.pl

d)Błędy merytoryczne lub wynikające w niewłaściwego przygotowania plików do druku w żadnym razie nie mogą stanowić podstawy do złożenia reklamacji.

e)Drukarnia nie archiwizuje plików przesłanych przez Użytkowników. Po 30 dniach są one usuwane z serwerów FTP.

 

8.Zakres odpowiedzialności Drukarni Kwadrat.

a)Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za:

 • Treść, formę i jakość produktu, jeżeli w treści przesłanych przez Użytkownika do druku plików pojawiły się błędy lub też gdy pliki te nie spełniały wymogów dostępnych na stronie: www.unidruk.com.pl, Opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikające z działań Użytkownika (w szczególności z powodu braku przesłania właściwych, tj, spełniających wymogi plików do druku),
 • Ilość dostarczonych produktów, gdy odbiega ona, w przypadku zamówienia hurtowej ilości produktów (tj. ponad 100 sztuk)o wartość do 5%,
 •  Format docelowy zamówionego produktu o ile nie odbiega on od założonego o wartość maksymalnie 2 mm,
 • Kolorystykę zamówionego produktu (różnice kolorystyczne pomiędzy wydrukiem finalnym a kolorami na nieskalibrowanym monitorze Użytkownika), jeśli Użytkownik nie skorzystał z usługi wykonania i akceptacji proofa kolorystycznego przed drukiem.
 • opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarcznia przez klienta poprawnych danych oraz plików produkcyjnych,
 • opóźnienia wynikające z działalności osób trzecich, w szczególności firm kurierskich za pomocą których realizowana jest dostawa do zamawiającego.

 

9. Postanowienia końcowe.

a) Składając zamówienie w Drukarni poprzez Sklep Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych doraźnie dla celów realizacji umowy.

b) Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Drukarnię, co oznacza, że w przypadku ich niepodania lub niewyrażenia zgody na ich podanie Drukarnia nie przystąpi do realizacji zamówienia.

c) Drukarnia nie ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

d) Drukarnia zapewnia, że dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z powołaną ustawą, Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

kompas

Dostawa i płatności

Dowiedz się o formach płatności, czasie realizacji
oraz metodach transportu Twojego zamówienia

symbol podgladu druku

Przygotowanie do druku

Kompendium wiedzy do wlaściwego przygotwania
Twojego pliku do druku. Skorzystaj z makiet i poradników

dymki chatu

Zapytaj o produkt

Nie znalazleś produktu, zapytaj naszych konsultantów,
którzy przygotują dla Ciebie atrakcjyną ofertę

Adres

 • Drukarnia Kwadrat
 • Lwowska 218b
 • 33-300 Nowy Sącz
 • tel. (18) 441 09 28;
 • 018 441 09 28;
 • fax 018 444 31 06
 • e-mail: drukarniakwadrat@gmail.com

Inne

 • logo dpd
 • logo payu
Drukarnia Kwadrat 2015
Created by PrintOn